Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej SP nr 24.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 9

 

  1. „Prace konkursowe udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu.
  2. Prace konkursowe ze stopnia rejonowego udostępniane są do wglądu w terminie 3 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku odpowiednio listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego.
  3. Prace konkursowe nie są kserowane. Osoba, której udostępniono pracę do wglądu może sporządzać z niej notatki oraz fotokopie.”

W związku z powyższym ustalam terminy udostępniania prac w Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7.

17.01.2018 r. (środa) godzina 17.00-18.30, sala 34

18.01.2018 r. (czwartek) godzina 9.00 – 10.00, czytelnia

19.01.2018 r. (piątek) godzina 15.10 – 16.30, sala 34

22.01.2018 r.(poniedziałek) godzina 9.00 - 10.00, sala 34

Zgodnie z regulaminem:

  1. „Rodzice/prawny opiekun uczestnika konkursu mają prawo złożyć odwołanie
    od wyników konkursu po każdym stopniu.
  2. Odwołanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu, wraz z uzasadnieniem musi być złożone na piśmie i musi zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana.
  3. Odwołania wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań,których ocena jest kwestionowana, nie są rozpatrywane.
  4. Odpowiedź na odwołanie od wyniku udzielana jest drogą listowną na adres wskazany w odwołaniu.
  5. Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego konkursu.

a)   Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą wojewódzkiej komisji konkursowej.

b)   O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do sekretariatu szkoły.”

Marzena Korolczuk

Przewodnicząca Wojewódzkiego Konkursu z Historii

Nowe Horyzonty

Ogólnopolski Projekt "Cybernauci"

Mobilność Kadry Edukacyjnej

Szkoła Odkrywców Talentów
Lepsza szkoła
Unicef
TEG

Copyright © 2018 Norbert Toruński Rights Reserved.